Трансграничните региони си сътрудничат за СИН РАСТЕЖ
(проект BLUE GROWTH COLLABs)

Project Objectives

Цели на проекта

Създаване на изследователски центрове за син растеж в Бургас и Одрин
Инициатива за сътрудничество на научноизследователски институции в областта на опазването на околната среда

Научи повече

Дейности

Разработване и тестване на методологии и подходи за изследване на водните екосистеми

Фокус върху

Замърсяването с микро пластмаса
Екологичния статус на водните тела и екосистемните услуги
Потенциала за устойчиво използване на водните ресурси

Виж още
Activities

Дейности

Международна конференция

22 и 23 март 2023

Activity 1
Местно събитие на заинтересованите страни

11.05.2023

Activity 2

Партньори

Interreg IPA CBC, Bulgaria-Turkey partnership
Co-funded by the European Union
Greenlife