Лаборатории

Лабораторията по Аквакултури и биотехнологии
Лабораторията по Аквакултури и биотехнологии
Лабораторията по Аквакултури и биотехнологии
Лаборатория по анализ и моделиране на водни екосистеми
Лаборатория по анализ и моделиране на водни екосистеми
Лаборатория по анализ и моделиране на водни екосистеми
Лаборатория по мониторинг на води
Лаборатория по мониторинг на води
Лаборатория по мониторинг на води

Партньори

Interreg IPA CBC, Bulgaria-Turkey partnership
Co-funded by the European Union
Greenlife