Местно събитие на заинтересованите страни - 25.09.2023 г.

18.01
2024
Новини Дейности
Изображение 2918

Втора работна среща на институции, организации и експерти, работещи в сферата на опазването на околната среда, морската икономика и синия растеж се проведе на 25.09.2023 г. в Центъра за съвременно изкуство и библиотека – Бургас.
Инициатор на срещата е Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас в качеството си на Водещ партньор по проект CB005.3.12.001 „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“ (BLUE GROWTH COLLABs), финансиран по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020 г. Основен акцент на форума бе представянето на резултатите от изпълнението на проекта и дискусия за възможностите за бъдещо развитие на научно изследователския потенциал, перспективите за създаване на партньорства и обединяване на усилията на местно ниво в подкрепа на устойчива синя икономика.
Доц. д-р Светлана Желева – Ръководител на проекта и заместник – ректор на Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ поздрави екипа по проекта за усилията и задълбочената работа и благодари за подкрепата на Община Бургас, Областна администрация Бургас, Басейнова дирекция Черноморски район, Института по океанология към БАН, Сдружение „Черноморски институт“ – Бургас.
„Основно постижение на проекта за изминалите три години са не само новите и модерни лаборатории, които вече функционират в Университета, не само натрупания експертен потенциал, но и отворените врати за партньорства, които могат да реализират истинския потенциал на региона за син растеж“, подчерта доц. Желева.
Резултатите от изпълнението на проекта бяха представени от проф. д-р Севдалина Турманова – ръководител на създадената по проекта Лаборатория за мониторинг на замърсяването на води. Като най-значими постижения бяха посочени създадените Центрове за СИН РАСТЕЖ в двата университета – партньори по проекта – Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ в Бургас и Тракийски университет в Одрин. Отчетено бе и значението на разработените и изпълнени пилотни програми за проучвателен мониторинг на 3 екосистеми в Бургаски регион – Бургаско езеро, Китенска река (река Караагач) и Бургаски залив, серията от партньорски инициативи и събития, които ангажират над 40 преподаватели, научни работници и служители от университетите в трансграничния регион, 80 ученици, студенти и преподаватели от ПГХТ „Акад. Н.Д. Зелинский“ – Бургас, ППМГ „Акад. Н. Обрешков“ – Бургас, Висше училище – Одрин, 60 представители на различни институции и организации с компетенции в сферата на околната среда, представители на различни институти и университети в и извън България.
В центъра на последвалите дискусии бяха добрите световни практики за устойчиво развитие на синята икономика, ролята на науката, знанието и иновациите за синя трансформация. Участниците в срещата се обединиха около идеята за създаване на местна мрежа на знанието, като пространство за натрупване, споделяне и развитие на знанието за Черно море и крайбрежните екосистеми.

Проект CB005.3.12.001 „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“ (BLUE GROWTH COLLABs) е стратегическа инициатива, финансирана по Приоритетна ос „Околна среда“ на Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020 г. и има за цел създаването на Центрове за СИН РАСТЕЖ в Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Бургас и Тракийски Университет - Одрин, като потенциална форма за сътрудничество между компетентните институции, местните власти, неправителствения сектор, академичните и научни среди в трансграничния регион. Партньори по проекта са и ПГХТ „Акад. Н. Д. Зелинский“ – Бургас и Висше училище – Одрин.
Проектът се изпълнява в периода 10.10.2020 г. – 09.10.2023 г.

 


Файлове и ресурси

Сподели във фейсбук

Партньори

Interreg IPA CBC, Bulgaria-Turkey partnership
Co-funded by the European Union
Greenlife