За проекта

Cross-border Regions Collaborate for BLUE GROWTH


Проект CB005.3.12.001 „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“ (BLUE GROWTH COLLABs)

Проектът се финансира по ограничена покана за стратегическо проектно предложение №2014ТС16I5CB005-2020-3, Приоритетна ос 1 на Програма Интеррег - ИПП за трансгранично сътрудничество България - Турция 2014 - 2020 (Interreg IPA Cross-border Cooperation Bulgaria - Turkey Programme)

ОСНОВНА ЦЕЛ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Подобряване на капацитета за трансгранично сътрудничество в областта на опазването на морската и околната среда чрез създаването на подкрепящи инфраструктура и условия за провеждане на приложни научни изследвания и съвместни партньорски инициативи.

СПЕЦИФИЧНИ ЦЕЛИ НА ПРОЕКТA:

  1. Подобряване на институционалния и научно – изследователски капацитет за устойчиво управление и използване на природните ресурси в трансграничния регион.
  2. Създаване на подходящи условия за генериране на знание и компетенции за изследване на околната среда и опазване на общите природни ресурси в трансграничния район.
  3. Установяване на механизми за трансгранично взаимодействие, координация и сътрудничество между ключовите заинтересовани страни в сферата на опазването на морската и околната среда.

ПАРТНЬОРИ:

Водещ партньор: Университет „Проф. Д-р Асен Златаров” – Бургас

Партньор 2: Тракийски университет – Одрин

Партньор 3: Професионална гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д. Зелинский” – гр. Бургас

Партньор 4: Гимназия - Одрин

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ НА ПРОЕКТА: 30 месеца

БЮДЖЕТ НА ПРОЕКТА: 3 326 868.39 Евро

ПРОЕКТНИ ДЕЙНОСТИ:

Основните дейности по проекта са свързани с:

  • Изграждане и доставка на оборудване за научно изследователски центрове за СИН РАСТЕЖ в Университет „Проф. Д-р Асен Златаров“ – Бургас и Тракийски университет в Одрин
  • Разработване и прилагане на обща методология за мониторинг на водни екосистеми и осъществяване на пилотни проучвания за три екосистеми във всеки от трансграничните региони
  • Дейности за изграждане на регионален капацитет и в подкрепа на местните образователни екосистеми за СИН РАСТЕЖ
  • Разработване и пилотно прилагане на методология за мониторинг на замърсяване на води от дифузни източници
  • Мерки за изграждане на капацитет и интернационализация на дейността на Научно  изследователските центрове за СИН РАСТЕЖ

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТА:

  • Изградени и функциониращи Научно – изследователски центрове за син растеж в трансграничния регион;
  • Създадени и утвърдени механизми за взаимодействие между различните нива на образователната екосистема в региона;

Изграден капацитет за сътрудничество и взаимодействие в областта на мониторинга и опазването на природните ресурси от двете страни на границата.


Сподели във фейсбук

Партньори

Interreg IPA CBC, Bulgaria-Turkey partnership
Co-funded by the European Union
Greenlife