Партньори по проекта

Университет "Проф. д-р Асен Златаров" е единственият държавен университет в Югоизточна България, основан с Указ № 162 на МС през 1963 г. През 1995 г., с решение на Народното събрание, е утвърден като Университет „Проф. д-р Асен.Златаров”.
Обучението в Университета се осъществява в пет факултета: Факултет по технически науки, Факултет по природни науки, Факултет по обществени науки, Факултет по обществено здраве и здравни грижи и Медицински факултет. В неговия състав влизат три колежа – Технически колеж, Медицински колеж и Колеж по туризъм и два департамента – Департамент по езиково обучение и Департамент за квалификация и професионално развитие на педагогическите специалисти.
Обучението в Университет "Проф. д-р Асен Златаров" се извършва по 18 професионални направления в 45 акредитирани бакалавърски и над 30 магистърски програми.

В изпълнението на проект „Трансгранични региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“ участват преподаватели и специалисти от катедра „Екология и опазване на околната среда“ от Факултета по природни науки и катедрите „Технологии, материали и материалознание“ и „Химични технологии“ от Факултета по технически науки.

www.btu.bg


 

Тракийският университет в Одрин е най-големият университет в турска Тракия, основан през юли 1982 г. В рамките на университета функционират 12 факултета по медицина, инжинерни науки, архитектура, икономика и администрация, педагогика, изящни изкуства, здравни науки, социални науки, балканистика, ромски език и култура; 6 колежа; 1 държавна консерватория, 9 професионални колежа и 2 детски градини.

Университетът осигурява модерна обучителна база за над 50 000 студенти. Академичната общност обединява над 1900 високо квалифицирани преподаватели и изследователи.

www.trakya.edu.tr


 

Професионална гимназия по химични технологии „Акад. Н. Д. Зелинский“ – гр. Бургас е основана през 1960 г. като Техникум по индустриална химия. Започнала своето съществуване с четири паралелки за подготовка на кадри за нефтохимическата промишленост, днес гимназията обучава ученици в 23 паралелки по 5 специалности:

  • Технология на фармацевтични и парфюмерийно – козметични продукти
  • Екология и опазване на околната среда
  • Икономическа информатика
  • Електронна търговия
  • Системно програмиране

Екип от 48 висококвалифицирани преподаватели осигурява качествен образователен процес с възможност за практическо обучение в реална работна среда. Провеждането на разнообразни извънкласни инициативи и участието в проекти, финансирани по програма Еразъм + и Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ е устойчива част от цялостната образователна стратегия на училището.

www.pght-zelinskij.com


 

Гимназията в Одрин е едно от най-старите училища в Република Турция, основано през 1857 г. Образователните програми включват разнообразие от дисциплини, като: литература, английски език, немски език, математика, история, география, физика, химия, биология, религия, физическо възпитание, изкуства, музика и информационни технологии. Възможностите за участие в клубове за извънкласни занимания и допълнителни обучения по избор допринасят за качественият образователен процес в училището. Екипът включва 43 преподаватели, които обучават над 500 ученици.

 


Сподели във фейсбук

Партньори

Interreg IPA CBC, Bulgaria-Turkey partnership
Co-funded by the European Union
Greenlife