НАУЧНО ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКИЯТ ЦЕНТЪР ЗА СИН РАСТЕЖ ПРИ УНИВЕРСИТЕТ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ“ – БУРГАС ПРЕДСТАВИ НАПРЕДЪКА ПО ПРОЕКТ „ТРАНСГРАНИЧНИТЕ РЕГИОНИ СЪТРУДНИЧАТ ЗА СИН РАСТЕЖ“ (BLUE GRWTH COLLABs)

24.05
2023
Новини Новини
Изображение 2857


На 11 май 2023 г., в експозиционен център „Флора“ се проведе работна среща на организации и институции ангажирани в сферата на опазването на морската околна среда. Инициативата е на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ – Бургас и се изпълнява в рамките на проект CB005.3.12.001 „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“ (BLUE GROWTH COLLABs), финансиран по Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020 г.
Събитието имаше за цел да представи научно изследователския капацитет на университета в сферата на опазването на околната среда, прилагането на подходи за мониторинг и оценка на екологичния статус на водни и морски екосистеми, разработване на иновативни технологии за оползотворяване на морски ресурси. Акцент в презентациите бе работата на трите, създадени по проекта, лаборатории: Лаборатория за мониторинг на замърсяването на води с пластмаса, Лаборатория за анализ и моделиране на водни екосистеми, Лаборатория по аквакултури и биотехнологии, възможностите на наличната апаратура, резултатите от проведения по проекта проучвателен мониторинг в три екосистеми в регион Бургас – Бургаско езеро, река Караагач (Китенска) и Бургаски залив. 
На срещата присъстваха г-жа Мария Ценова – заместник областен управител, Доц. Светлана Желева – заместник ректор на Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Проф. д-р Христо Бозов – декан на Медицински факултет към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“, Проф. д-р Севдалина Турманова – председател на Общински съвет – Бургас, г-н Диян Димов – Изпълнителен директор на Пристанище Бургас ЕАД, г-жа Мая Русева – Директор Дирекция „Стратегическо развитие“ при Община Бургас, г-жа Маринета Николова – началник отдел „Климат, енергия и околна среда, адаптация към промените на климата“, представители на държавни и местни институции, неправителствени организации.
Проект CB005.3.12.001 „Трансграничните региони сътрудничат за СИН РАСТЕЖ“ (BLUE GROWTH COLLABs) е стратегическа инициатива, финансирана по Приоритетна ос „Околна среда“ на Програма Интеррег за трансгранично сътрудничество България – Турция 2014 – 2020 г. и има за цел създаването на Центрове за СИН РАСТЕЖ в два пилотни университета – „Проф. д-р Асен Златаров“ в гр. Бургас и Тракийски университет в Одрин, като потенциална форма за сътрудничество между компетентните институции, местните власти, неправителствения сектор, академичните и научни среди в трансграничния регион. 


Сподели във фейсбук

Партньори

Interreg IPA CBC, Bulgaria-Turkey partnership
Co-funded by the European Union
Greenlife