Експерти от лабораториите на Изследователския център за син растеж осъществиха работно посещение в няколко изследователски институции в Загреб

24.07
2023
Новини Новини
Изображение 2896

В периода 11 – 14.07.2023 г., в рамките на международен проект „Трансграничните региони сътрудничат за син растеж (BLUE GROWTH COLLABs)“, финансиран по Приоритетна ос 1 на Програмата за трансгранично сътрудничество България - Турция 2014 – 2020, експерти от лабораториите на Изследователския център за син растеж към Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ осъществиха работно посещение в няколко изследователски институции в Загреб, Хърватска. Наситената програма на визитата включваше поредица от срещи с учени от Факултет по агрономия към Университета на Загреб, Институт Рудер Бошкович и Институт за медицински изследвания и професионално здраве. Изнесени бяха лекции, представящи Университет „Проф. д-р Асен Златаров“ и реализираните дейности по проект BLUE GROWTH COLLABs. Съществена част от посещението бе създаване на контакти, обмяна на опит и изследователски практики, както и запознаване на чуждестранните учени със структурата и дейностите на Лаборатория за мониторинг замърсяването на води, Лаборатория за анализ и моделиране на водни екосистеми и Лаборатория по аквакултури и биотехнологии, свързани с мониторинг на тежки метали и устойчиви органични замърсители в различни компоненти на околната среда, опазване на биоразнообразие и получаване на материали с различно приложение от отпадни продукти. Дискутирани бяха възможности за бъдещо сътрудничество.


Сподели във фейсбук

Партньори

Interreg IPA CBC, Bulgaria-Turkey partnership
Co-funded by the European Union
Greenlife